Zásady ochrany osobních údajů

(Soukromí)Logo Právní servis, překlady textů, zásady ochrany údajů

Obecné ustanovení a souhlas uživatelů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (“Zásady”) se vztahují k portálu provozovanému společností Gepards@Madison spol. s r.o. („Provozovatel/Správce“) www.pravniprekladyonline.cz.

Uživatelé portálů, fyzické osoby, které nejsou podnikateli („Uživatelé“), poskytují své osobní údaje dobrovolně za účelem využití takového konkrétního portálu a uskutečnění akce na něm a prohlašují, že před jejich poskytnutím se seznámili s těmito zásadami. Používáním těchto stránek/portálů, uživatelé vyjadřují svůj souhlas se zásadami a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů které sdělí na, nebo prostřednictvím portálů provozovatele.

Uživatelé přes portály sdílejí jen takové informace, které jsou nevyhnutně nutné k uskutečnění akce, např. registrace, vyplnění formulářů nebo zadání poptávky nebo otázky, zejména se může jednat o jméno a příjmení uživatele jeho telefonní kontakt a emailovou adresu.

Zpracování, uchovávání a ochrana osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování a ochraně poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel je registrován u ÚOOU ČR, pod registračním číslem: 00055473. Provozovatel zpracovává a užívá údaje Uživatelů výlučně za účelem umožnění využití účelu portálů provozovatele, za účelem komunikace Provozovatele s Uživatelem a případně za účelem zajištění komunikace a propojení mezi Uživatelem a Poskytovateli služeb, dle účelu konkrétního portálu Provozovatele.

Dále k zasílání novinek, newslettrů, obsahu portálů, marketingových sdělení a kampaní provozovatele nebo třetích stran a poskytovatelů služeb, nebo technických informací o fungování portálů Provozovatele nebo jiných činností týkající se provozu portálů.

Tyto osobní údaje jsou uchovávané v databázích Provozovatele nebo na serverech a nejsou zpřístupňovány ani poskytovány dalším osobám, s výjimkou:

a) zpřístupnění údajů, které uživatel poskytl přes portály Provozovatele, poskytovatelům služeb, v rámci zájmu o konkrétní službu publikovanou na portálu, a kde tato služba je poskytována třetími stranami
b) zpřístupnění údajů zaměstnancům nebo spolupracovníkům Provozovatele
c) zpracovatelů, s nimiž má provozovatel uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů,
d) případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti,
e) smluvních partnerů, jejichž služby jsou nezbytné pro řádné fungování portálů provozovatele.

Všechny výše uvedené subjekty jsou povinny chránit poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Zaměstnanci, spolupracovníci nebo zpracovatelé údajů dle výše uvedeného, mohou být umístěni mimo Evropský hospodářský prostor. V takovém případě poskytne provozovatel osobní údaje třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor v souladu s předpisy na transfer osobních údajů mimo EHP.

Právo přístupu, opravy nebo vymazání osobních údajů

Uživatel ohledně svách osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem, má právo požádat Provozovatele o:

a) informaci o zpracování osobních údajů
b) opravu svých osobních údajů nebo jejich odstranění z databází a systémů provozovatele, pokud nejsou zpracovávány v souladu s relevantními právními předpisy
c) právo odmítnout zasílání zpráv přímého marketingu týkajícího se činnosti provozovatele

Uživatelé můžou svůj souhlas odvolat zasláním písemné žádosti na adresu provozovatele: info@pravniprekladyonline.cz.

Odpovědnost provozovatele

Provozovatel neodpovídá za dodržování pravidel ochrany osobních údajů ve vztahu k Uživatelům portálů Provozovatele třetími osobami naprř. správci/zpracovateli údajů nebo hostingovými spoločnostemi , na kterých stránky stránky Provozovatele odkazují, nebo kteří se na stránkách Provozovatele prezentují, nebo inzerují svoje služby, nebo se za správce nebo zpracovatele považují.

Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny ustanovení těchto zásad. Změny zásad bude Provozovatel komunikovat jejich zveřejněním na svých portálech. Uživatel je povinen se seznámit s Podmínkami a Zásadami o ochraně soukromí při každém použití portálu.

Platnost a účinnost ustanovení Zásad

Tyto zásady Ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.12.2015.
Copyright 2014 Gepards@Madison

btnimage